Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

7 มิถุนายน 2567 

นายสุธน บุญชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการจากผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนางสาววรรณา ปุจฉาการผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียนและสถานศึกษา ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

 ข่าวโดย : นางสาวปิยวรรณ  อินทร์ประเสริฐ


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข