Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

7 มิถุนายน 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้ และนายสกล ชุนถนอม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 115 คน โดยเป็นนักเรียนชาย 105 คน และนักเรียนหญิง 10 คน ไปสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ซึ่งต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทั้ง 3 ด้าน คือ วิดพื้นลุกนั่งและวิ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินจังหวัดสมุทรสาคร

 ข่าวโดย : นางสาวเยาวลักษณ์  เล็กท่าไม้


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข