Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

7 มิถุนายน 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เกศรินทร์ วิมลธาดา และ คุณอนันต์ แตงเอี่ยม ศิษย์เก่าโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ในการจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ มาบริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัครใจฉีดวัคซีน จำนวน 590 คนณ ห้อง TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” ซึ่งทำการฉีดวัคซีนโดย ศิริพัฒน์ทวีวัฒนา คลินิกเวชกรรม

 ข่าวโดย : นางสาวภัสราภรณ์  วิริยพรสวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข