Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การขยายผลการใช้งานระบบคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์  OBEC Content Center 

4 มิถุนายน 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ได้มอบหมายให้ นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Centerณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นั้น นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์ ได้นำความรู้มาขยายผลด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" สมัครและลงชื่อเข้าใช้งาน พร้อมส่งเสริมให้คุณครูได้นำสื่อที่พัฒนาเข้าสู่ระบบคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Centerณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 ข่าวโดย : นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์


WSKNEWS : นางสาวสุมามาลย์  ราญไพร