Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมครู ครั้งที่ 6/2567

4 มิถุนายน 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมครู ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีการแนะนำรองผู้อำนวยการ คณาวุฒิกังวาลเนาวรัตน์ ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ที่ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่นำเสนอนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาได้ดีเยี่ยม

 ข่าวโดย : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข