Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data Management Center) ปีการศึกษา 2567

31 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" มาตรวจเยี่ยมคณะกรรมการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และนักเรียนย้ายเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 134โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 ข่าวโดย : นางสาวปิยวรรณ  อินทร์ประเสริฐ


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข