Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ประจำปี 2567 ระดับประเทศ (รอบพื้นที่)

29 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ลำพึง ศรีมีชัย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสันติสุข สันติศาสนสุข ข้าราชการบำนาญ อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นแบบระดับทอง ปีที่ 3ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" จังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวโดย : นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข