Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม  โครงการ “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 12

28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 

นางสาวอาทิตญาศรีโพธิ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "ค่ายต้นกล้าตุลาการ" รุ่นที่ 12 ซึ่งในโครงการนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม กฎหมายที่เยาวชนควรรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษา อัยการ และทนายความในการพิจารณาคดี แนวทางในการศึกษาต่อในสาขาวิชากฎหมาย และการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายในอนาคต และยังได้ศึกษาดูงานภายในสถานที่จริงที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา เข้าเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี และศึกษากระบวนการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เยี่ยมชมยอดปราสาทยุติธรรมและศึกษาดูงานศาลฎีกานิทรรศน์ เพื่อทราบความเป็นมาของศาลยุติธรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติเข้าศึกษาดูงานภายในศาลอาญา ณ ห้องพิจารณาคดี 704 

ข่าวโดย : นายจิรศักดิ์  พิมพันธ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข