Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2567

26 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณาปุจฉาการผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" โดยมีการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ข่าวโดย : นางสาวจิตสุภา  คำโหงษ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข