Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การบันทึกภาพลงระบบอุโมงค์อัจฉริยะ (Virtual School Gate) ปีการศึกษา 2567

24 พฤษภาคม 2567 

งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ประสานงานให้ บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด มาดำเนินการบันทึกภาพนักเรียน ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 รวมทั้งนักเรียนเข้าใหม่ เพื่อลงในระบบเช็คการเข้า-ออก ของนักเรียน ด้วยการวิเคราะห์ใบหน้าและวัดอุณหภูมิ หรือ อุโมงค์อัจฉริยะ (Virtual School gate) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 ข่าวโดย : นางสาวสุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข