Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

15 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 328 คนณ โดมหลวงปู่ฮะ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพเยาวชนให้รู้จักรักษาระเบียบวินัย สร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกที่ดี และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

 

 ข่าวโดย : นางสาวเยาวลักษณ์  ร้อยอำแพง


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข