Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566  เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 2567

23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567

นายณัฐวุฒิ ธนาศิริธนวัชร์ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567 ณ สถาบันวิชาการเอนที จ.นนทบุรี จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และกระบวนการทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  และการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันนิติบัญญัติอย่างเท่าเทียม  โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศผ่านการเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภา

 ข่าวโดย : นางจิรา สมเกียรติกุลและนางสาวปิยวรรณ สุขสราญ


WSKNEWS : นางสาววราภา ทองพาศน์