Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แนะนำบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567 

15 พฤษภาคม 2567 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" แนะนำบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย ครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษจำนวน 4 ท่าน และครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 ท่าน พร้อมทั้งได้แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 9 ท่าน และนักศึกษาสังเกตการสอน 15 วัน จำนวน 13 ท่าน ณ อาคารพระสมุทรคุณาจารย์ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 ข่าวโดย : นางสาวสรัญญา  ธีรวุฒิ


WSKNEWS : นางสาวสุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์