Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

14 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม นำโดย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ให้สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ข่าวโดย : นางสาวชญาพัชชา  แก่นนาคำ


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข