Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แสดงความยินดีกับคุณครูจิรา จิระสนิททรวง  และคุณครูปวีณา พาลุสุข 

14 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้ทำพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้นายจิรา จิระสนิททรวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยและแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณา พาลุสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านสาม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้และกล่าวอวยพรกับคุณครูทั้งสองท่าน

 ข่าวโดย : นางสาวสรัญญา  ธีรวุฒิ


WSKNEWS : นางสาวสุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์