Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ต้อนรับเปิดเทอม (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567)

14 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"คณะผู้บริหาร และครูเวรประจำวัน ต้อนรับนักเรียนกับการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนหน้าเสาธง คณะครูที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน อาทิเช่น ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย ทรงผม แจกหนังสือเรียน สมุด เป็นต้น

 ข่าวโดย : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข