Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การปฐมนิเทศนักเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

13 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้นักเรียนได้รับทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย สถานที่ ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนและนอกจากนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกในกิจกรรมที่เหมาะสม ณ อาคารพระสมุทรคุณาจารย์

 

 ข่าวโดย : นายภาคภูมิ  เจริญชนม์


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข