Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประเมินผลการอ่าน การเขียน และการคิดเลขเป็น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

13 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็น ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวังภาวะถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) และให้การช่วยเหลือด้วยการเรียนปรับพื้นฐาน โดยมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขได้ สามารถอ่านรู้เรื่องและเขียนได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ข่าวโดย : นางสาวชญาพัชชา  แก่นนาคำ


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข