Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

9-10 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 400 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และกตัญญูกตเวที จนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิตได้

 ข่าวโดย : นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้ว


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข