Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมครู ครั้งที่ 5/2567

8 พฤษภาคม 2567 

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมครู ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโดยมีการแนะนำครูชาวต่างชาติ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 ข่าวโดย : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข