Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปเข้าค่ายเยาวชน NEW (S) GEN LEADER CAMP ปั้นเด็กยุคใหม่รู้ทันสื่อ 

23-26 เมษายน 2567 

น.ส.รมย์นลิน  สาตารมณ์ และนายตนุสรณ์  แก้วปรีชา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน NEW(S) GEN LEADER CAMP ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.2567 ของกรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี  ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน  พ.ศ. 2567  ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ให้กับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการทำกิจกรรม Workshop การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกัน โดยก่อนการสิ้นสุดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมกันผลิตชิ้นงาน  Short Form "TikTok"  ในหัวข้อ "Soft Power บ้านฉัน" เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันด้วย

 ข่าวโดย : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ


WSKNEWS : นางสาววราภา ทองพาศน์