Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ นักเรียนผู้ขอรับการพิจารณา โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2567  รุ่นที่ 16

10 เมษายน  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และงานแนะแนว ลงพื้นที่ ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเทศบาลตำบลดอนไก่ดี และผู้นำชุมชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ของนักเรียนผู้ขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร และสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 16

 ข่าวโดย : นางสาวยุภาวดี  วิชามุข


WSKNEWS : นางสาวยุภาวดี  วิชามุข