Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

4-5 เมษายน  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เป็นประธานพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา"ซึ่งมีผู้เข้าอบรม คือ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 113 คน เข้าร่วมการอบรมฯ โดยมีวิทยากร คือ นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. บรรยายให้ความรู้ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

 ข่าวโดย : นางสาวชญาพัชชา  แก่นนาคำ


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข