Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ทุน ม.ท.ศ. ปี 2567

2 เมษายน  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" มอบหมายให้งานแนะแนวนำนักเรียนจำนวน 1 คน คือ นางสาวพรปวีณ์ งามญาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 16ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

 ข่าวโดย : นางสาวยุภาวดี วิชามุข


WSKNEWS : นางสาวยุภาวดี วิชามุข