Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ทำสัญญาทุนเรียน แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา 2567

1 เมษายน  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" มอบหมายให้คณะกรรมการการจัดการศึกษา รูปแบบทวิภาคี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทำสัญญาทุนให้กับนักเรียน แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 25 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างดียิ่ง 

 ข่าวโดย : นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข