Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

27  มีนาคม  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ นางสาวสรัญญา ธีรวุฒิเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งมีครูผู้ช่วยและข้าราชการที่มีอายุงานไม่เกิน 4 ปี จำนวน 21 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" โดยมีวิทยากร คือ นางขวัญเกื้อ แสงแก้วนางสาวกุศลิน แสงวัชระสุนทร และ นางพัชรี วงศ์เสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายทศวรรษ พิชัยอัคราพัชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร บรรยายให้ความรู้

ข่าวโดย :  นางสาวมาลินี  สุทธิเวช


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข