Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL  รุ่นที่ 14  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ประจำปี 2567

23 มีนาคม  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" มอบหมายให้ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" นำ นางสาวเกวลี เจริญศิลป์ นักเรียน ชั้น ม.6/4 เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2567โดยนักเรียนได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงและเต้นณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรีซึ่งผลการประกวดนักเรียนได้รับรางวัล เข้าร่วม

 ข่าวโดย : นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข