Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566

22 มีนาคม  2567

นางธิดารัตน์ ขันติการุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยเข้ารับรางวัลจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

 ข่าวโดย : นางธิดารัตน์ ขันติการุณ


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข