Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศ จากการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2567

20-21 มีนาคม  2567

นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครนางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู มาร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2567 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานีซึ่งผลการประกวดนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศต่อไป  

 ข่าวโดย : นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข