Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

9-13  มีนาคม  2567

โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567มีนักเรียนมาสมัคร ดังนี้ ระดับชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 293 คน และประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 157 คน รวมทั้งสิ้น 450 คนระดับชั้น ม.4 เป็นนักเรียนจบจากโรงเรียนเดิม จำนวน 63 คน และเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอื่น จำนวน 203 คน รวมทั้งสิ้น 266 คน ซึ่งโรงเรียนจะสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้น ม.1 ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 และนักเรียนระดับชั้น ม.4ในวันที่ 24 มีนาคม 2567

 ข่าวโดย : นางสาวสุมามาลย์  ราญไพร


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข