Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง ศิษย์เก่า โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาตามสมรรถนะ PTRU Model  กิจกรรม ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

8  มีนาคม  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ นางสาวมาลินี สุทธิเวชนางสาวอัญญา พังจุนันท์นางสาวกุสุมา จักขุจันทร์และนางสาวสุภาภรณ์ พันธุ์เสือ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง ศิษย์เก่า โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาตามสมรรถนะ PTRU Model กิจกรรม ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนส่งเสริมความรักและการธำรงสถาบันหลักของชาติให้แก่นักเรียนและให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการครุศาสตร์และศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ข่าวโดย :  นางสาวมาลินี  สุทธิเวช


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข