Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา 2566

11 มีนาคม 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566จำนวน 7 คน ตามรายชื่อดังนี้

 • นายกิตติพันธ์ คำแหงสาขาวิชา ภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • นางสาวปัทมาภรณ์ จุ่นปานสาขาวิชา คณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • นางสาววิภาวดี กลิ่นพุฒซ้อนสาขาวิชา คณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • นางสาวสุวพิชชา แสนสุขสาขาวิชา นาฏยศิลป์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • นายเจษฎา จีนเกิดสาขาวิชา พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
 • นายณัฐวุฒิ ชัยชาญพันธุ์สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (ไทย)จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • นางสาวญาณิศา จันทร์วงษ์สาขาวิชา นาฏศิลป์ศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป

ข่าวโดย : นางสาวดาราพร เชยเถื่อน


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข