Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

23  กุมภาพันธ์  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1จำนวน 5 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และครูในสถานศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

ข่าวโดย :  นางสาวอรวรรณ  สิมมะลี


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข