Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2567

4  มีนาคม  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

ข่าวโดย :  นางสาวอโนชา อินทรักษา


WSKNEWS : นางสาวอโนชา อินทรักษา