Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ และการประกวดคลิปวิดิโอ TikTok ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4 มีนาคม 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ได้มอบหมายให้ นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัยและนางสาวมาลินี สุทธิเวช นำนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลการประกวดคำขวัญ การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ และการประกวดคลิปวิดีโอ TikTok ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

การประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ “พลเมืองสมุทรสาครดี” ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คำขวัญ "สองมือรวมพลัง สร้างสรรค์ความดี ใส่ใจหน้าที่ พลเมืองดีศรีสาคร"

 • นางสาวธรรมจริยา บุญสุข ม.5/5

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวมาลินี สุทธิเวช

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ นวัตวิถี สาครบุรีบ้านฉัน”

 รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน "เมืองเบญจรงค์ สาครบุรี ของดี ในบ้านเรา"

 • นายกรรตะวัน จันทิมา ม.4/5
 • นายนนทนันท์ เชาวรัตน์ ม.4/5
 • นายธนภัทร โตแดง ม.4/5

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน "ประวัติศาสตร์ นวัตวิถี สาครบุรีบ้านฉัน"

 • นายวุฒิศักดิ์ สวัสดี ม.3/1
 • นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสวัสดิ์ ม.3/1
 • นางสาวยิ่งกาญจน์ไกรมะเริงรุ่งเจริญ ม.3/1

 

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย

รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “วิถีชีวิตชุมชนเบญจรงค์ ดอนไก่ดี "จากวิถีชุมชน สู่นวัตกรรม OTOP ระดับ 5 ดาว"

 • นายณัฐวุฒิ ธนาศิริธนวัชร์ ม.5/7
 • นางสาวพงศ์ภรณ์ ทองโต ม.5/7
 • นางสาววรรณวิษา นึกเว้น ม.5/7
 • นางสาวสุภาภรณ์ รักท้วม ม.5/7

 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร

ข่าวโดย : นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร


WSKNEWS : นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย