Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

รับมอบตัวนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Smart Class) ปีการศึกษา 2567

3  มีนาคม  2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม การรับมอบตัวนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Smart Class) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯซึ่งมีนักเรียนสอบได้ตัวจริง มามอบตัว จำนวน 32 คน สละสิทธิ์ จำนวน 4 คน ทางโรงเรียนจึงประกาศเรียกตัวสำรอง ลำดับที่ 1-4มามอบตัวให้ครบจำนวน รวมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Smart Class จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

 

ข่าวโดย :  นางจตุพร สิงหทราเมศน์


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข