Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มอบหมายให้นายมนิตย์ อุไรรัตน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่อาศัยอยู่บริเวณโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้นางสาวภัสราภรณ์ วิริยพรสวัสดิ์ และคณะครู นำสัตว์เลี้ยง มาทำการฉีดวัคซีนดังกล่าว

 

ข่าวโดย :  นางนิตยา บุญเฉลิม


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข