Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานกรอบ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ปีการศึกษา 2566

27  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานกรอบ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ให้ดำเนินการจัดทดสอบ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 คน เข้ารับการทดสอบ และได้รับเกียรติจากคณะศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Excellence Center : HCEC จังหวัดสมุทรสาครศูนย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะในการร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมสนามสอบในครั้งนี้

 

ข่าวโดย :  นางสาวพลอยไพลิน มีศิริ


WSKNEWS : นายกฤษณะ เจี๊ยะทา