Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ตรวจเยี่ยม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing

25  กุมภาพันธ์ 2567

นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ด้วยระบบ Digital Testingของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2566โดยมี นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน ให้การต้อนรับโดยการจัดสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติ ของ สทศ.

 

ข่าวโดย :   นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข