Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดี รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข (Educational Administration for Wisdom and Wellness)   

20  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วย นายภานุพงศ์  นิมิตรมงคล  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข (Educational Administration for Wisdom and Wellness) และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ( ครั้งที่ 53) ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดี กับ นายภานุพงศ์ นิมิตรมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 จากกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารมัธยมแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์  2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย :    นายภานุพงศ์ นิมิตรมงคล


WSKNEWS : นางสาวสุมามามาลย์  ราญไพร