Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566

18  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไปเพื่อเป็นการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  

ข่าวโดย :    นางนิตยา  บุญเฉลิม


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข