Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการงานวิจัย และสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

16  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานวิจัยและสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 87 คน   เป็นผู้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน 187 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต ตามคำขวัญของงาน "พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

 

ข่าวโดย :   นายอารมย์ โนราษฎร์


WSKNEWS : นางสาวจันห์นิภา สุนทรบุญ