Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2567

16  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"  ได้มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2567  ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ข่าวโดย :   กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ


WSKNEWS : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ