Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมพิจารณาคุณสมบัติ และมอบทุนการศึกษา ของ บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

16  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและมอบทุนการศึกษา ของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566  ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อรับรองคุณสมบัตินักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาต่อไป  ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวโดย : งานแนะแนว


WSKNEWS : งานแนะแนว