Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

14  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"  ได้มอบหมายให้ นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โดมหลวงปู่ฮะ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

ข่าวโดย :   นางสาวเยาวลักษณ์  ร้อยอำแพง


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข