Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีเปิดคลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

14  กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"  ได้มอบหมายให้งานแนะแนว นำนักเรียนจากชุมนุม YC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีเปิดคลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ซึ่งได้เปิดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา    และฟื้นฟูให้วัยรุ่นและเยาวชนให้มีสุขภาพที่ดี และสร้างระบบบริการตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

ข่าวโดย :  งานแนะแนว


WSKNEWS : งานแนะแนว