Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

7-8 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"  ได้มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 28 คน ครูผู้ควบคุม 15 คน ผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 รายการ ดังนี้

 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
 • การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

2.รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 4 รายการ ดังนี้

 • การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 (รองชนะเลิศอันดับที่ 2)
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
 • การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

3.รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
 • การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
ข่าวโดย : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


WSKNEWS : นางสาวจันห์นิภา สุนทรบุญ