Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2567

31 มกราคม 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ นางสาวสรัญญา ธีรวุฒิ เป็นประธานในพิธีปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 ข่าวโดย : นายเฉลิมเกียรติ คงสกุลถาวร


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข