Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

8 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา  ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรัทธาสมุทร  จ.สมุทรสงคราม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  20 คน  ผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม ม.4-6
 • การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
 • การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6

2.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันซูโดกุ ม.4-6

3.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอเม็ท) ม.1-3

4.รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันเวทคณิต ม.1-3

5.รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 • การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6

6.รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
 • การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3
 • การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอเม็ท) ม.4-6
 • การแข่งขันซูโดกุ ม.1-3

7.รางวัลเหรียญทองแดง  จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 • การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6

ข่าวโดย :
คณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


WSKNEWS : นายอมรเทพ โพธิ์ถนอม