Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566

7 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ได้มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน จำนวน 17 รายการ ผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันละครสั้น-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6

2.รางวัลเหรียญทอง จำนวน 10 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • การแข่งขันละครสั้น-ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • การแข่งขันละครสั้น-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6

3.รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 รายการ ดังนี้

 • การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ม.4-ม.6
 • การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1-ม.3

4.รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 • การแข่งขันเขียนเรียงความ-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
ข่าวโดย : คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


WSKNEWS : นายเพชรพนมรุ้ง เกิดจงรักษ์